Projekt

Här beskrivs några av de projekt som Värmlandsantikvarien AB har arbetat med sedan starten i februari 2022. Det är både stora och små projekt och kunderna är allt från privata husägare till större fastighetsägare, kommuner och organisationer. Hör av dig om du vill veta mer!

Berättelser från gränstrakter

På uppdrag av Compare i projektet COM3 och i samarbete med Visit Värmland har Värmlandsantikvarien sammanställt ett sextiotal berättelser från beredskapstiden 1939–45 i trakterna kring Mattila i nordvästra Värmland för att stärka besöksnäringen där. Här finns gripande berättelser om flyktingar, modiga lotsar, motståndsrörelsens kurirer samt hur livet i beredskap såg ut för människor vid gränsen. Berättelserna har kopplats till platser för att i fas två kunna levandegöras och skapa en besöksanledning till Mattila.

Berättelser från gränstrakter
Hammarö kulturvandring

Hammarö Kulturbygd

Hammarö kommun har tagit fram hemsidan Hammarö Kulturbygd och satt upp QR-koder ute på plats för en kulturvandring kring Hammars udde och Hammarö kyrka. Värmlandsantikvarien har bidragit med fjorton texter till historiska platser utmed vandringen. Allt från vikingarna på Hammarö, till ångbåtar och modernistiska Lövnäskyrkan.

Kulturmiljöprogram för Säffle kommun

Under hösten 2022 gjorde Värmlandsantikvarien ett kulturmiljöprogram för tre tätorter i Säffle kommun, Nysäter, Svaneholm och Värmlandsbro. Programmet genomfördes parallellt med att en ny översiktsplan togs fram för landsbygden i Säffle. Under 2023 har Värmlandsantikvarien fortsatt uppdrag med att göra kulturmiljöprogram för stadsdelarna Annelund och Rolfserud i Säffle.

Kulturmiljöprogram för Säffle kommun
Resecentrum Karlstad

Resecentrum Karlstad

Ett nytt resecentrum ska byggas i anslutning till Karlstads centralstation, vilken är skyddad som byggnadsminne. Marken framför stationen är även den skyddad och uppdraget var att göra en kulturhistorisk kartläggning av hur markbeläggningen sett ut över tid samt göra en konsekvensanalys av hur den planerade ändringen av markytan påverkar byggnadsminnets kulturhistoriska värden. I uppdraget ingick även antikvarisk kompetens vid löpande frågor samt deltagande vid möten.

Antikvariska yttranden
vid bygglov

Vid ändringar av kulturhistoriska byggnader skriver Värmlandsantikvarien antikvariska yttranden om hur de kulturhistoriska värdena påverkas, med hänvisningar till plan- och bygglagen. Yttrandet kan till exempel bifogas en bygglovsansökan och fungerar som ett underlag när kommunen tar beslut. Kanalmagasinet i Mem utmed Göta kanal driver restaurang och pensionat och det här yttrandet gällde en ny pergola till deras uteservering. Även antikvariska yttranden kring frågor vid rivningslov har författats direkt till kommuner.

Antikvariska yttranden vid bygglov
Frykerud Herrgård

Frykerud Herrgårds historia

Frykerud Herrgård är en vacker gammal gård som ligger i Kils kommun. För de nya ägarna av gården har jag forskat om gårdens historia och människorna som bott där och sammanställt historiken tillsammans med historiska bilder och kartor.

Detaljplan för Torshag Norrköping

Det före detta bomullsspinneriet i Torshag utanför Norrköping ska göras om till bostäder. Uppdraget har bestått i att stödja Domfors Kulturmiljö, som gjort en kulturmiljöutredning för området, med en konsekvensanalys av föreslagna förändringar, granskning av plankarta och planbeskrivning med förslag på bestämmelser samt korrektur. Se kulturmiljöunderlag i PDF-format.

Torshag Norrköping
Karlstad universitet

Föreläsningar Karlstads Universitet

Årligen återkommande föreläsningar om kulturmiljövård i samhällsplanering för blivande samhällsplanerare på Karlstads Universitet. Föreläsningen inbegriper lagstiftning, att göra platsanalys och kulturmiljövärden i detaljplanering.

Spaken 3, Arvika

Hagaskolan i Arvika ska utvecklas för nya ändamål och uppdraget var att i samband med ny detaljplan göra en kulturmiljöutredning som beskriver byggnadernas kulturhistoriska värden samt ge rekommendationer för detaljplanen och eventuella ändringar på byggnaden.

Spaken 3 Arvika
Enigheten 14 Karlstad

Enigheten 14, Karlstad

Fastigheten Enigheten 14 intill Stora Torget i Karlstad planeras att utvecklas och en ny detaljplan håller på att tas fram. Uppdraget har bestått i att göra en kulturmiljöutredning som beskriver värden och kvaliteter hos byggnaderna. I uppdraget ingår även dialog med arkitekt i gestaltningsprocessen samt en konsekvensanalys av hur riksintresset Karlstads stadskärna påverkas.

Stadsvandring

Värmlandsantikvarien har gjort skräddarsydda stadsvandringar för olika aktörer, bland annat branschorganisationen Fastighetsägarna, där tillfället inleddes med ett föredrag om vad det innebär att äga en kulturhistorisk byggnad. Under efterföljande stadsvandring visade även några av fastighetsägarna sina kulturhistoriska byggnader och berättade om dem. En annan stadsvandring hölls för Jönköpings läns museum som var på studiebesök i Värmland och Dalsland och önskade en stadsvandring i Karlstad. Eftersom åhörarna var byggnadsantikvarier, arkeologer och konservatorer specialanpassades vandringen för att passa yrkena, men den innehöll även grundläggande berättelser om vad Karlstad är för en slags stad, varför det ser ut som det gör och vi tittade på några arkitektoniska pärlor.

Stadsvandring