Projekt

Här beskrivs några av de projekt som Värmlandsantikvarien AB har arbetat med sedan starten i februari 2022. Det är både stora och små projekt och kunderna är allt från privata husägare till större fastighetsägare, kommuner och organisationer. Hör av dig om du vill veta mer!

I artikeln “Värmlandsantikvariens arkitekturpärlor” kan du bland annat läsa om skulpturerna i Rottneros Park.

Arkitekturpärlor åt Visit Värmland

På uppdrag av Visit Värmland har Värmlandsantikvarien skrivit en artikel som lyfter fram 13 platser med intressant arkitektur.

Värmlandsantikvariens arkitekturpärlor” beskriver bland annat de vackra skulpturerna i Rottneros Park och den råa industrimiljön i Gamla kraftstationen i Deje.

Artikeln är en del av projektet “Design, konst och arkitektur som besöksanledning“, där Visit Värmland och Akershus Reiselivsråd samarbetar för att stödja besöksnäringen i gränsregionen.

Artikeln är publicerad på Visit Värmlands webbplats och kommer att marknadsföras på sociala medier under våren och hösten 2024.

Kulturmiljöanalys för kvarteret Bikupan i Nora

För Samhällsbyggnad Bergslagen har Värmlandsantikvarien tagit fram en kulturmiljöanalys för kvarteret Bikupan i centrala Nora. Här ligger högstadiet Karlsängskolan samt Noras idrottshus från 1960-talet.

Kulturmiljöanalysen har redovisat områdets historia och visat på vilka karaktärsdrag och kulturhistoriska värden som finns i området. I rapporten ingår även konsekvensanalyser för bland annat bygget av en ny skola, en bedömning av om riksintresset Centrala Nora påverkas av planerade ändringar, samt en vägledning för det fortsatta detaljplanearbetet med förslag på bestämmelser.

Värmlandsantikvarien tagit fram en  kulturmiljöanalys för kvarteret Bikupan i centrala Nora
Värmlandsantikvarien har gjort ett kulturmiljöprogram för stadsdelarna Annelund och Rolfserud i Säffle.

Kulturmiljöprogram för Säffle kommun

Under 2023 har Värmlandsantikvarien gjort ett kulturmiljöprogram för stadsdelarna Annelund och Rolfserud i Säffle.

Kulturmiljöprogrammet visar vilka byggnader och miljöer som har ett kulturhistoriskt värde och berättar om platsens historiska framväxt. Arbetet har gjorts på uppdrag av Säffle kommun.

“Nyfiken på hus” – Föreläsning i tre delar

För Arvika kommun har Värmlandsantikvarien varit med och planerat och genomfört en föreläsningsserie under tre kvällar på kultur- och aktivitetshuset Ritz i Arvika. Tanken har varit att skapa en mötesplats för samtal kring Arvikas arkitektur och kulturmiljövärden.

Terese har föreläst om färgsättning av byggnader samt om Arvikas arkitekturhistoria, med efterföljande samtal på scen med fler deltagare och inspel från publiken. Innan och efter har det varit mingel och utställare i foajén.

Värmlandsantikvarien föreläser i Arvika om stadens byggnader och arkitekturhistoria
Värmlandsantikvarien är antikvarisk medverkande åt Trafikverket i projektet gällande Viken-passagen och ett nytt resecentrum i Karlstad.

Antikvarisk medverkande åt Trafikverket

Som underkonsult till Sweco är Värmlandsantikvarien antikvarisk medverkande åt Trafikverket i projektet med ett nytt resecentrum och Vikenpassagen i centrala Karlstad. Den antikvariska kontrollen gäller de ändringar som ska göras inom byggnadsminnet Karlstad Centralstation, där tillstånd för ändringar behövs från Länsstyrelsen. Uppdraget spänner över åren 2023–2026. I samma projekt är Terese även certifierad sakkunnig i kulturvärden (KUL) och upprättar en antikvarisk kontrollplan som en del av bygglovsprocessen.

Kulturmiljöanalys i Nora

Tillsammans med Structor AB har Värmlandsantikvarien tagit fram en kulturmiljöanalys, en tålighetsanalys med volymstudier samt en konsekvensbedömning för fastigheten Residenset 1, som ligger i utkanten av den historiska stadskärnan i Nora. Uppdraget beställdes av Samhällsbyggnad Bergslagen som har i uppdrag av Nora kommun att utreda om platsen kan bebyggas och i så fall göra en detaljplan för platsen.

Värmlandsantikvarien gör en kulturmiljöanalys i Nora
Värmlandsantikvarien är antikvarisk medverkande vid renovering av Spruthuset

Antikvarisk medverkande vid renovering av Spruthuset

Storfors kommun har fått statligt bidrag från Länsstyrelsen i Värmland för renovering av det kulturhistoriskt värdefulla Spruthuset. Byggnaden är Storfors före detta brandstation som numera inhyser Värmlands brandhistoriska museum. Värmlandsantikvarien är antikvarisk medverkande i arbetet och kontrollerar att det följer länsstyrelsens bidragsbeslut samt bidrar med råd och stöd.

Berättelser från gränstrakter

På uppdrag av Compare i projektet COM3 och i samarbete med Visit Värmland har Värmlandsantikvarien sammanställt ett sextiotal berättelser från beredskapstiden 1939–45 i trakterna kring Mattila i nordvästra Värmland för att stärka besöksnäringen där. Här finns gripande berättelser om flyktingar, modiga lotsar, motståndsrörelsens kurirer samt hur livet i beredskap såg ut för människor vid gränsen. Berättelserna har kopplats till platser för att i fas två kunna levandegöras och skapa en besöksanledning till Mattila.

Värmlandsantikvarien sammanställer berättelser från beredskapstiden 1939–45 i trakterna kring Mattila i nordvästra Värmland för att stärka besöksnäringen
Värmlandsantikvarien har bidragit med texter till historiska platser utmed en kulturvandring kring Hammars udde och Hammarö kyrka.

Hammarö Kulturbygd

Hammarö kommun har tagit fram hemsidan Hammarö Kulturbygd och satt upp QR-koder ute på plats för en kulturvandring kring Hammars udde och Hammarö kyrka. Värmlandsantikvarien har bidragit med fjorton texter till historiska platser utmed vandringen. Allt från vikingarna på Hammarö, till ångbåtar och modernistiska Lövnäskyrkan.

Kulturmiljöprogram för Säffle kommun

Under hösten 2022 gjorde Värmlandsantikvarien ett kulturmiljöprogram för tre tätorter i Säffle kommun, Nysäter, Svaneholm och Värmlandsbro. Programmet genomfördes parallellt med att en ny översiktsplan togs fram för landsbygden i Säffle.

Värmlandsantikvarien gör kulturmiljöprogram för tre tätorter  i Säffle kommun: Nysäter, Svaneholm och Värmlandsbro.
Värmlandsantikvarien arbetar med en kulturhistorisk kartläggning och konsekvensanalys av markbeläggningen vid Karlstad centralstation, där det ska byggas ett nytt resecentrum.

Resecentrum Karlstad

Ett nytt resecentrum ska byggas i anslutning till Karlstads centralstation, vilken är skyddad som byggnadsminne. Marken framför stationen är även den skyddad och uppdraget var att göra en kulturhistorisk kartläggning av hur markbeläggningen sett ut över tid samt göra en konsekvensanalys av hur den planerade ändringen av markytan påverkar byggnadsminnets kulturhistoriska värden. I uppdraget ingick även antikvarisk kompetens vid löpande frågor samt deltagande vid möten.

Antikvariska yttranden
vid bygglov och rivningslov

Vid ändringar av kulturhistoriska byggnader skriver Värmlandsantikvarien antikvariska yttranden om hur de kulturhistoriska värdena påverkas, med hänvisningar till plan- och bygglagen. Yttrandet kan till exempel bifogas en bygglovsansökan och fungerar som ett underlag när kommunen tar beslut. Kanalmagasinet i Mem utmed Göta kanal driver restaurang och pensionat och det här yttrandet gällde en ny pergola till deras uteservering. Även antikvariska yttranden kring frågor vid rivningslov har författats direkt till kommuner.

Värmlandsantikvarien gör ett antikvariskt yttrande inför bygglov gällande Kanalmagasinet i  Mems nya pergola.
Ägarna till Frykerud Herrgård har anlitat Värmlandsantikvarien för att forska om gårdens historia.

Frykerud Herrgårds historia

Frykerud Herrgård är en vacker gammal gård som ligger i Kils kommun. För de nya ägarna av gården har jag forskat om gårdens historia och människorna som bott där och sammanställt historiken tillsammans med historiska bilder och kartor.

Detaljplan för Torshag Norrköping

Det före detta bomullsspinneriet i Torshag utanför Norrköping ska göras om till bostäder. Uppdraget har bestått i att stödja Domfors Kulturmiljö, som gjort en kulturmiljöutredning för området, med en konsekvensanalys av föreslagna förändringar, granskning av plankarta och planbeskrivning med förslag på bestämmelser samt korrektur. Se kulturmiljöunderlag i PDF-format.

Värmlandsantikvarien anlitas av det före detta bomullsspinneriet i Torshag utanför Norrköping för en konsekvensanalys inför ombyggnation.
Värmlandsantikvarien har årligen återkommande föreläsningar om kulturmiljövård i samhällsplanering för blivande samhällsplanerare på Karlstad universitet.

Föreläsningar Karlstads Universitet

Årligen återkommande föreläsningar om kulturmiljövård i samhällsplanering för blivande samhällsplanerare på Karlstads Universitet. Föreläsningen inbegriper lagstiftning, att göra platsanalys och kulturmiljövärden i detaljplanering.

Spaken 3, Arvika

Hagaskolan i Arvika ska utvecklas för nya ändamål och uppdraget var att i samband med ny detaljplan göra en kulturmiljöutredning som beskriver byggnadernas kulturhistoriska värden samt ge rekommendationer för detaljplanen och eventuella ändringar på byggnaden.

Värmlandsantikvarien gör en kulturmiljöutredning som beskriver kulturhistoriska värden av byggnaderna tillhörande Hagaskolan i Arvika.
Värmlandsantikvarien gör en kulturmiljöutredning och konsekvensanalys av hur Karlstads stadskärna påverkas av utvecklingen av byggnaden Enigheten 14 vid Stora Torget.

Enigheten 14, Karlstad

Fastigheten Enigheten 14 intill Stora Torget i Karlstad planeras att utvecklas och en ny detaljplan håller på att tas fram. Uppdraget har bestått i att göra en kulturmiljöutredning som beskriver värden och kvaliteter hos byggnaderna. I uppdraget ingår även dialog med arkitekt i gestaltningsprocessen samt en konsekvensanalys av hur riksintresset Karlstads stadskärna påverkas.

Stadsvandringar

Värmlandsantikvarien har gjort skräddarsydda stadsvandringar för olika aktörer, bland annat branschorganisationen Fastighetsägarna, där tillfället inleddes med ett föredrag om vad det innebär att äga en kulturhistorisk byggnad. Under efterföljande stadsvandring visade även några av fastighetsägarna sina kulturhistoriska byggnader och berättade om dem. En annan stadsvandring hölls för Jönköpings läns museum som var på studiebesök i Värmland och Dalsland och önskade en stadsvandring i Karlstad. Eftersom åhörarna var byggnadsantikvarier, arkeologer och konservatorer specialanpassades vandringen för att passa yrkena, men den innehöll även grundläggande berättelser om vad Karlstad är för en slags stad, varför det ser ut som det gör och vi tittade på några arkitektoniska pärlor.

Värmlandsantikvarien kan anlitas för att skräddarsy stadsvandringar för olika aktörer.